ENDEFRIT

PORADNIK KLIENTA

Zamieszczamy tu poradnik traktujący o wszystkich istotnych elementach, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze nowych okien.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Co musi okno?

Okna mają oświetlać pomieszczenia, dostarczać stale świeżego powietrza oraz chronić przed zimnem, wiatrem i hałasem. Są też ważne dla architektury budynku - od ich urody i rozmieszczenia zależy wygląd elewacji; powinny być zatem ład­ne i trwa­łe.

Dziś standardem, bez względu na materiał, są okna jed­no­ra­mo­we z szybami ter­mo­izo­la­cyj­ny­mi. Najczęściej mają one okucia obwiedniowe, pozwalające na roz­wie­ral­ne, uchylno-rozwieralne lub uchylno-prze­suwne otwar­cie skrzy­dła. W zależności od wielkości otworu okiennego montuje się okna jedno- i dwu­skrzy­dłowe lub (rzadziej) trzy- i cztero­skrzy­dłowe. Okna mogą mieć skrzy­dła zlico­wane (zew­nętrz­na płasz­czyz­na skrzy­deł po zam­knię­ciu pokrywa się z płasz­czyz­ną ościeżnicy) lub nie­zli­co­wa­ne z ościeżnicą. W tych drugich płaszczyzna skrzydeł jest trochę cofnięta w stosunku do ościeżnicy.

Foto

Trudny wybór

Okno z każdego materiału może być dobre i złe. O jakości okien i ich właściwościach decyduje nie tylko materiał z którego są zrobione ramy (warto wiedzieć, że cena m kw podobnej klasy okien drewnianych i z PCW jest podobna), ale też: nowoczesna technologia produkcji, staranność wykonania, dobór szyb, okuć, uszczelek i innego osprzętu oraz precyzyjny montaż w otworze. Dlatego w folderach markowych okien zawsze znajdziemy producentów szkła, okuć, lakierów, uszczelek.

UWAGA! Czasem producenci (chcąc obniżyć koszty produkcji) wprowadzają zmiany obniżające jakość, np. stosują niemarkowe oszklenia, złej jakości uszczelki, okucia itp.

Ocieplanie

Jednym z najważniejszych parametrów decydujących o jakości okna jest współ­czyn­nik prze­ni­kal­ności cieplnej U. W nowoczesnych, energooszczędnych oknach wynosi on 1,3 - 1,5 W/m kw.K. Nie zawsze jednak konieczne są aż tak niskie wartości, bo przenikalność cieplna okien powinna być bowiem dobrana do prze­nikal­ności cie­plnej ścian. Nie ma więc potrzeby sto­so­wa­nia energooszczędnych okien w starych budynkach, których ściany są niedostatecznie izolowane cieplnie (do '82 ro­ku nor­my bu­do­wla­ne prze­widy­wały dla ścian zewnętrznych U równe 1,16; dzisiaj 0,3).

Jeśli wymieniamy okna np. w starym bloku z wielkiej płyty, to wys­tar­cza­ją­ce z eko­no­micz­ne­go punktu widzenia jest zastosowanie okien, których U wynosi 2,0-2,6 W/m kw.K.

Gdy kupujemy okna do nowego domu, wybudowanego w energo­oszczęd­nej tech­no­lo­gii, po­win­ny one mieć U możliwie najniższe, tak aby straty ciepła były minimalne.

Foto

Renomowani producenci zestawów termoizolacyjnych dają na swoje wyroby 5 lat gwa­ran­cji, ale pa­mię­tajmy, że taki dobrze wykonany zestaw nie ma prawa stracić swoich właściwości przez 20 lat.

UWAGA! Każdy zestaw szyb termoizolacyjnych musi w widocznym miejscu na ram­ce dys­tan­so­wej, wewnątrz przestrzeni międzyszybowej mieć zapisaną fab­rycz­nie wartość współczynnika U. Jeśli go nie ma, to znaczy, że szyba w nim użyta jest stan­dar­do­wą szy­bą termoizolacyjną o U=2,8-3,0 W/m kw.K.

Wyciszanie

O tym na ile nasze mieszkanie będzie izolowane od dźwięków z zewnątrz mówi tzw. współczynnik przenikalności akustycznej Rw (podawany w dB).

W zależności od położenia budynku dobieramy okna o odpowiedniej wartości Rw:
• okna z dala od źródeł hałasu: 25 dB
• okna przy cichej ulicy osiedlowej: 25-30 dB
• okna przy ulicy osiedlowej o większym natężeniu ruchu: 30-35 dB
• okna przy dużej ulicy: 35-40 dB
• okna przy bardzo ruchliwej ulicy: powyżej 40 dB

Na współczynnik Rw największy wpływ ma typ oszklenia: grubość szyb, odstęp mię­dzy taflami szklanymi zestawu, rodzaj wypełnienia gazowego, a nawet pro­por­cje wy­so­koś­ci do szerokości szyb. Znaczącym czynnikiem wpływającym na izolacyjność okien ma system uszczelnienia powierzchni styku ościeżnicy ze skrzydłem.

UWAGA! Im okno lepiej chroni przed hałasem tym będzie droższe. Typowe i naj­bar­dziej popularne wyroby z drewna i profili PCW ze standardowym oszkleniem i stan­dar­do­wymi uszczelkami zapewniają Rw = 28-32.

Dopływ powietrza

Mieszkanie musi mieć zapewniony stały dopływ świeżego powietrza po­przez szcze­li­ny w oknach lub specjalne otwory nawiewne w ścianie. Przenikanie powietrza przez zam­knię­te okna określa się współczynnikiem infiltracji powietrza a.

Właściwy mikroklimat w pomieszczeniach daje a = 0,5-1. Wię­ksza war­tość współ­czyn­nika oz­na­cza za dużą wymianę powietrza i straty ciepła, mniejsza świadczy o zbyt małej wymianie i grozi duchotą w mieszkaniu.

Współczesne okna mają bardzo niskie wartości a, równe 0,1-0,3, co znaczy, że na­tu­ral­na wymiana powietrza jest zaburzona.

UWAGA! Nowoczesne okna muszą mieć tzw. funkcję rozszczelniania, która pozwala ok­re­so­wo zwiększyć ten współczynnik. Nie kupuj jednak okna, w któ­rym współ­czyn­nik a zwię­ksza się do wymaganych wartości, np. poprzez wycinanie uszczelek. Ważne jest, abyśmy mogli sami decydować, czy zwiększyć napływ powietrza, czy też całkiem go zamknąć.

Najbardziej rozpowszechnione jest rozszczelnienie lub mikrouchylanie dzięki zas­to­so­wa­niu spe­cjal­nych okuć pozwalających na nieznaczne rozwarcie skrzydła z jed­no­czes­ną jego blokadą. Bardziej skomplikowane konstrukcyjnie są na­wiew­niki po­wiet­rza montowane nad szybą w ościeżnicy lub kratki wentylacyjne zastępujące fragment skrzydła okiennego. Bardzo popularne stają się także niewielkie listwy wentylacyjne montowane w ościeżnicach. Poprzez zastosowanie takich urządzeń możemy w do­wol­nej chwi­li, bez otwierania okna, sterować strumieniem napływającego powietrza.

Kolor ram

Zbyt ciemne ramy pochłaniają więcej ciepła, co prowadzi do przedwczesnego ich zużycia i powoduje kłopoty np. z otwieraniem. Ciemna powłoka lakieru na oknach drewnianych, akumulując ciepło, starzeje się i wymaga częstej konserwacji. Z kolei w oknach z PCW zbyt ciemny kolor może (przy dużych wymiarach) spowodować zbytnie wydłużenia ram (ciemna rama wydłuża się pod wpływem ciepła dwa razy bardziej niż biała).

Foto

Okucia

Okucia obwiedniowe uruchamiane klamką muszą w oknie pracować płynnie, lekko, bez zacięć. Powinny być regulowane, co jest ważne po dłuższym ok­re­sie eks­plo­atac­ji. Elementy okucia obwiedniowego powinny znajdować się w miejscu nienarażonym na działanie wody i wilgoci.

Powoli standardem stają się w oknach lepszej klasy okucia ob­wied­nio­we an­ty­wła­ma­nio­we. Klamka jest wyposażana dodatkowo w zamek lub zat­rzask unie­ru­cha­mia­ją­cy mechanizm otwierania okna.

UWAGA! Jeśli mieszkasz w domku, lub na parterze w bloku kup okna z okuciami anty­wła­ma­nio­wy­mi. Wiadomo, że w 40-50 proc. próbach włamań takie za­bez­pie­cze­nia znie­chęcają złodziei.

Uszczelki

Uszczelki okienne muszą byc zrobione z materiałów które starzeją się wolno: si­li­ko­nu, kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) i silikonokauczuku. Powinny wyt­rzy­mać 5-10 lat użytkowania. Później, w zależności od stopnia zużycia, można je wy­mie­nić na nowe.

W oknach z profili PCV spotyka się okna dwu- i trójuszczelkowe. Uszczelki są wcis­ka­ne w szczeliny w profilach - mogą być na krawędzi zgrzewane z profilem. W sys­te­mie dwuuszczelkowym jedna z uszczelek zamocowana jest na obwodzie ościeżnicy, druga na przyldze skrzydła. W oknach trójuszczelkowych trzecia uszczelka umiesz­czo­na jest w środkowej części wrębu skrzydła. Często jest ona współ­wyt­ła­cza­na z pro­fi­lem. W oknach z PCW ze zlicowanym z ościeżnicą skrzydłem okiennym uszczelka zewnętrzna chroniona jest przed bezpośrednim działaniem tempera­tu­ry i słoń­ca. Zlicowanie zapobiega też możliwemu w okresach przej­ścio­wych przy­mar­zaniu dolnej części skrzydła do uszczelki zewnętrznej na ościeżnicy.

UWAGA! Zwróć uwagę na jakość zamontowania uszczelek. Muszą być nawinięte równomiernie, bez zniekształceń. Szczególnie ważnym miejscem jest narożnik. Uszczelka nie może być tam zbytnio naciągnięta, zawinięta lub skręcona.