Dopływ powietrza

Mieszkanie musi mieć zapewniony stały dopływ świeżego powietrza po­przez szcze­li­ny w oknach lub specjalne otwory nawiewne w ścianie. Przenikanie powietrza przez zam­knię­te okna określa się współczynnikiem infiltracji powietrza a. Właściwy mikroklimat w pomieszczeniach daje a = 0,5-1. Wię­ksza war­tość współ­czyn­nika oz­na­cza za dużą wymianę powietrza i straty ciepła, mniejsza świadczy o zbyt małej wymianie i grozi duchotą w mieszkaniu. Współczesne okna mają bardzo niskie wartości a, równe 0,1-0,3, co znaczy, że na­tu­ral­na wymiana powietrza jest zaburzona.

Najbardziej rozpowszechnione jest rozszczelnienie lub mikrouchylanie dzięki zas­to­so­wa­niu spe­cjal­nych okuć pozwalających na nieznaczne rozwarcie skrzydła z jed­no­czes­ną jego blokadą. Bardziej skomplikowane konstrukcyjnie są na­wiew­niki po­wiet­rza montowane nad szybą w ościeżnicy lub kratki wentylacyjne zastępujące fragment skrzydła okiennego. Bardzo popularne stają się także niewielkie listwy wentylacyjne montowane w ościeżnicach. Poprzez zastosowanie takich urządzeń możemy w do­wol­nej chwi­li, bez otwierania okna, sterować strumieniem napływającego powietrza.

UWAGA

Nowoczesne okna muszą mieć tzw. funkcję rozszczelniania, która pozwala ok­re­so­wo zwiększyć ten współczynnik. Nie kupuj jednak okna, w któ­rym współ­czyn­nik a zwię­ksza się do wymaganych wartości, np. poprzez wycinanie uszczelek. Ważne jest, abyśmy mogli sami decydować, czy zwiększyć napływ powietrza, czy też całkiem go zamknąć.

Close Menu
Translate »

Nasi partnerzy

Kontakt

Lokalizacja

Brzeziny, ul. Przemysłowa 7
26-026 Morawica

Napisz do nas

Tel: +48 660 258 258
Tel: +48 41 311 42 93
Fax: +48 41 311 45 68

Godziny pracy

Pon – Pt. 7:00 – 15:00

© 2018 PPHU Pawlik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

web by adshock.pl