ENDEFRIT
Oferta

SZYBY

Foto Foto Foto Foto Foto

W naszych oknach stosujemy jedno- lub dwu­ko­mo­ro­we szyby zespolone, znanych pro­du­cen­tów szkła zes­po­lo­ne­go – firm EFFECT GLASS S.A. i PILKINGTON

Dzięki zastosowaniu specjalnych powłok nis­ko­emi­syj­nych oraz wy­peł­nie­niu ga­za­mi szla­chet­ny­mi charakteryzują się one zwiększoną izo­la­cyj­noś­cią cieplną - współ­czyn­nik ter­mo­izo­la­cyj­noś­ci dla pa­kie­tu standardowego 4/16/4 wynosi 1.0 W/m2K, natomiast dla pakietu 3 szybowego 4/12/4/12/4 – 0,7 W/m2K. Dodatkową poprawę izolacyjności szyb zes­polo­nych uzyskujemy dzię­ki zas­toso­waniu tzw. „ciepłej ramki” SWISS­PE­CER, która jest ulepszoną ramką dystansową z tworzywa sztucznego. Z głównych zalet takich okien należy wymienić:
- brak mostka termicznego na krawędziach szyb zes­po­lo­nych
- wyższy termiczny komfort w pobliżu okien
- mniejsze ryzyko wys­tę­po­wa­nia kon­den­sa­cji pa­ry wod­nej na powierzchni szyby

W szkłach zespolonych istnieje możliwość za­sto­so­wań szkieł bezpiecznych (la­mi­no­wa­ne, har­to­wa­ne), kontroli słonecznej (barwione w ma­sie, refleksyjne) oraz szkieł o podwyż­szonej izo­la­cyj­noś­ci akustycznej.Ekologia w firmie PawlikPrzyjazna Ziemi produkcja okien