ENDEFRIT
Oferta

OKUCIA

Winkhaus Technik™
Foto Foto

Stosowane przez nas okucia to wiodące na ryn­ku pro­duk­ty niemieckiej firmy Winkhaus Technik wersji autoPilot.

Standardem każdego okna jest blokada ob­ro­tu klam­ki z podnośnikiem skrzydła, mik­ro­wen­ty­lac­ja, trzpień an­ty­wy­wa­że­nio­wy czy sys­tem ręcz­nej re­gu­lac­ji docisku skrzydła do ościeżnicy, dzię­ki któ­re­mu mo­że­my zmniejszyć docisk skrzy­dła la­tem, a zwię­kszyć zimą.

Okucia Winkhaus autoPilot umożliwiają za­sto­so­wa­nie wielu elementów podnoszących fun­kcjo­nal­ność i kom­fort użytkowania okna. W wię­kszość z nich moż­na wy­po­sa­żyć okno na­wet po wie­lu la­tach użyt­ko­wa­nia.

Okna mogą być wyposażone w specjalne sys­te­my an­ty­wła­ma­nio­we - stalowe na­roż­ni­ki, za­cze­py zwię­ksza­ją­ce wy­trzy­ma­łość skrzydła i zna­cznie utrud­nia­jące wy­wa­że­nie okna.

Mikrorozszczelnienie

Niewielka szczelina znaj­du­ją­ca się po­mię­dzy oś­cież­ni­cą a skrzy­dłem ok­na za­pew­nia sta­ły do­pływ po­wiet­rza oraz za­bez­pie­cza mieszkanie przed zawilgoceniem i osia­da­niem pa­ry wod­nej na szy­bach i ścia­nach.

Ekologia w firmie PawlikPrzyjazna Ziemi produkcja okien